Fyodor Dostoyevsky

The Brothers Karamazov (abridged)
The Brothers Karamazov (unabridged)
Crime and Punishment (abridged)
Crime and Punishment (unabridged)
The Idiot (abridged)
The Idiot (unabridged)
The Possessed (unabridged)